Context

Context of Gu ling jie shao nian sha ren shi jian : A brighter summer day, Yang Dechang dian ying zhi zuo ; Zhan Hongzhi, Yu Weiyan, Yang Dechang ; bian ju, Yang Dechang, Yan Hongya, Yang Shunqing, Lai Mingtang ; dao yan, Yang Dechang = a film by Edward Yang ; produced by Yu Wei-Yen, Jan Hung-Tze, and Edward Yang ; script and dialogue by Edward Yang, Yan Hong-Ya, Alex Yang, Lai Ming-Tang ; directed by Edward Yang